ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
THEO CƠ QUAN BAN HÀNH
 • Thành phố Buôn Ma Thuột
 • Thị xã Buôn Hồ
 • Huyện Buôn Đôn
 • Huyện Cư Kuin
 • Huyện Cư M'gar
 • Huyện Ea H'leo
 • Huyện Ea Kar
 • Huyện Ea Súp
 • Huyện Krông Ana
 • Huyện Krông Bông
 • Huyện Krông Búk
 • Huyện Krông Pắc
 • Huyện Krông Năng
 • Huyện M'Đrắk
 • Huyện Lắk
 • THEO HÌNH THỨC VĂN BẢN
 • Nghị quyết
 • Quyết định
 • Chỉ thị
 • QUYẾT ĐỊNH Tìm kiếm
  Số/ký hiệuNội dung trích yếuNgày ban hành
  01/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện Krông Búk 01/07/2020
  01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành 19/09/2019
  01/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao 10/09/2019
  02/2019/QĐ-UBND Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 20/6/2019 của UBND huyện Lắk về việc sửa đổi Điều 2, Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk. 20/06/2019
  1230/2019/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành 29/05/2019
  01/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ủy ban Nhân dân huyện quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Lắk 19/04/2019
  07/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Y tế huyện 27/03/2019
  01/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện M'Drắk 23/01/2019
  02/2018/QD-UBND Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Krông Năng 29/11/2018
  1078/2018/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ một số văn bản Quy phạm pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện 25/05/2018
  01/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Krông Năng 23/05/2018
  01/2017/QĐ-UBND Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật 11/08/2017
  01/2017/QĐ-UBND Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật, có chứa quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã ban hành 12/06/2017
  1505/2017/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao 24/04/2017
  1325/2017/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Buôn Đôn 28/03/2017
  1 2 3 4 5 6 7 8 9