ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
BÁO CÁO THỐNG KÊ
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 3/2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 4/2021
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp quý II/2021
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 02/2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 03/2021
 • Báo cáo Tổng kết công tác Tư pháp năm 2020, giai đoạn 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2021, định hướng giai đoạn 2021 - 2025
 • Báo cáo Kết quả công tác nội chính, cải cách tư pháp tháng 01/2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 02/2021
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 12/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 01/2021
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 11/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 12/2020
 • Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 10/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 11/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 9/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 10/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 8/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 9/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 7/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 8/2020
 • báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 5/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tháng 6/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 4/2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tư pháp tháng 5/2020
 • Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Tư pháp quý II/2020
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk