ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 • Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Thừa phát lại; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch, Hòa giải thương mại, Trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh tỉnh
 • Công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực luật sư và trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết Sở tư pháp tỉnh
 • Lĩnh vực Bán đấu giá tài sản
 • Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý
 • Lĩnh vực Hộ tịch                                            
 • Lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm
 • Lĩnh vực Chứng thực
 • Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
 • Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực: Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
 • Danh mục TTHC mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Tư pháp mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Danh mục TTHC không thực hiện và thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính tại Sở Tư pháp
 • Dịch vụ hành chính công trực tuyến
 • 1 2
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk