ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC LOẠI BIỂU MẪU
 • Đề cương báo cáo công tác thi hành pháp luật về hộ tịch hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện báo cáo (Phục vụ kiểm tra)
 • Đề cương Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho công tác kiểm tra năm 2020 (Phục vụ kiểm tra)
 • Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 • Báo cáo Công tác thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm về Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm Y tế - Bảo hiểm thất nghiệp
 • Dự thảo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính bị tạm giữ
 • Mẫu đề cương Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thuế
 • Biểu mẫu Báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC 6 tháng đầu năm 2018
 • Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính
 • Hệ dữ liệu văn bản QPPL phục vụ triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017
 • Danh mục văn bản liên quan và đề cương báo cáo liên quan đến kiểm tra công tác theo dõi THTHPL và công tác THPL về XLVPHC lĩnh vực an toàn thực phẩm theo kế hoạch năm 2017 của UBND tỉnh
 • Biểu mẫu công tác kiểm tra, giám sát Chi bộ
 • Thông tư số 10/2015/TT-BTP quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 • BIỂU MẪU THỐNG KÊ NUÔI CON NUÔI THỰC TẾ
 • DANH MỤC CÁC LOẠI BIỂU MẪU ĐƠN, TỜ KHAI LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, NUÔI CON NUÔI
 • Biểu mẫu hợp đồng sử dụng trong lĩnh vực Công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ban hành kèm theo Quyết định số: 03/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh)
 • 1 2
  VIDEO CLIP  
 • Hội nghị sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2018
 • Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2017
 • Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử Chính phủ Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk