ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Công văn số 359/STP-PBGDPL ngày 28/4/2021 của Sở Tư pháp về báo cáo tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh và các văn bản, đề cương phục vụ báo cáo tổng kết chương trình
Giấy mời và tài liệu Hội nghị trực tuyến quán triệt các luật mới được ban hành tại kỳ họp thứ 10 và văn bản về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND
Danh sách Báo cáo viên pháp luật tỉnh (cập nhật đến ngày 03/02/2021)
Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh
Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk năm 2021
Danh sách thành viên hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (cập nhật đến ngày 02/02/2021)
Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh
Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Tài liệu hội nghị quán triệt các luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Tài liệu tập huấn hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới dành cho Tập huấn viên
Tài liệu tập huấn hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới dành cho Hòa giải viên
Công văn số 9899/UBND-NC đề nghị cử người tham dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020 của tỉnh
Giấy mời số 302/GM-UBND ngày 03/11/2020 dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và tổng kết Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020
Quyết định số 140/QĐ-BTC ngày 03/11/2020 về việc công nhận và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật năm 2020
Danh sách các đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chưa đạt chuẩn tiếp cận năm 2019
1 2 3 4 5 6