ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ XLVPHC có nội dung phức tạp
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu
Nội dung
Ngày 23/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2387/UBND-NC về việc thống nhất chủ trương giao cho Sở Tư pháp xây dựng Dự thảo quyết định quy định về thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành thay thế thay thế Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019; thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã xây dựng Dự thảo quyết định nêu trên.
 
File đính kèm
  • 202142992455- CV de nghi gop y.pdf
  • Các ý kiến đã đóng góp