ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu
Nội dung
     Thực hiện quy định tại Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tư  pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp. 
 
     Để văn bản được ban hành đúng quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với Dự thảo văn bản nêu trên và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 05/3/2021; đồng thời gửi bản điện tử theo địa chỉ email tuphap@daklak.gov.vn để Sở Tư pháp tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo.
 
File đính kèm
  • 2021225162750Cong van lay y kien.pdf
  • 2021225162750To trinh ban hanh QD.doc
  • 2021225162750Du thao QD.doc
  • Các ý kiến đã đóng góp