ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng và thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng công chứng từ địa bàn cấp huyện này sang địa bàn cấp huyện khác tại tỉnh Đắk Lắk
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu
Nội dung

    Thực hiện Luật Công chứng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng và Công văn số 497/UBND-NC ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đề nghị của Sở Tư pháp, Sở Tư pháp đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng công chứng từ địa bàn cấp huyện này sang địa bàn cấp huyện khác tại tỉnh Đắk Lắk (thay thế Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, mức điểm và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk).

   Để văn bản đảm bảo về mặt nội dung, hình thức và có tính khả thi cao khi ban hành, Sở Tư pháp gửi Dự thảo Quyết định nêu trên kèm theo Công văn này, đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu đóng góp ý kiến (bằng văn bản) gửi về Sở Tư pháp trước ngày 23/02/2021, để Sở Tư pháp tổng hợp, hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định nêu trên.

 

File đính kèm
  • 20212110232CV 97.pdf
  • 20212110232CV 95.pdf
  • 20212110232Du thao. Quyet dinh.pdf
  • 20212110232Du thao. Quy dinh tieu chi.pdf
  • Các ý kiến đã đóng góp