ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định, Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết
Trích yếu Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định, Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh
Nội dung

Thực hiện sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 về công bố Kết quả hệ thống hóa kỳ 02 (2014 – 2018) văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh và Thông báo số 22/TB-UBND ngày 27/3/2019 về việc phân công soạn thảo dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh (được HĐND tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết tại Công văn số 107/HĐND-VP ngày 20/3/2019), Sở Tư pháp đã xây dựng các Dự thảo nghị quyết, quyết định QPPL của HĐND, UBND tỉnh về bãi bỏ một số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh.

File đính kèm
  • 20194238424HS lay y kien.zip
  • Các ý kiến đã đóng góp