ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Loại văn bản Nghị quyết
Trích yếu Dự thảo Nghị quyết
Nội dung

Dự thảo Nghị quyết

File đính kèm
  • 201891391946599stp-tgpl.pdf
  • Các ý kiến đã đóng góp