ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản Chỉ thị
Trích yếu Về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh
Nội dung

Triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

File đính kèm
  • 201831310569113-STP-TGPL.pdf
  • 201831310569Chi-thi-trien-khai-Luat-TGPL.doc
  • Các ý kiến đã đóng góp