ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Nghị quyết về Nâng cao chất lượng hoạt động Công an xã, giai đoạn 2017 -2021
Loại văn bản Nghị quyết
Trích yếu Nâng cao chất lượng hoạt động Công an xã, giai đoạn 2017 -2021
Nội dung
Nghị quyết là cơ sở pháp lý để xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã ngày càng vững mạnh về tổ chức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng (Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”), tinh giản biên chế Công an viên thôn, buôn bố trí ở xã trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự phù hợp với tình hình thực tế địa phương và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác.
File đính kèm
  • 2017724215834DT NQ Cong an xa.zip
  • Các ý kiến đã đóng góp