ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Quy chế cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu
Nội dung

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh); thực hiện Quyết định số 3067/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đã soạn thảo Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. .

File đính kèm
  • 2016112213146Du thao QD ban hanh Qche.doc
  • 2016112213146Du thao quy che DakLak.doc
  • 2016112214250Cv 777 gui gop y Quy che.doc
  • Các ý kiến đã đóng góp