ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh năm 2016
Loại văn bản Khác
Trích yếu
Nội dung

Thực hiện nhiệm vụ rà soát TTHC được xác định trong Kế hoạch hoạt động và ngân sách dành cho cải cách hành chính nhà nước năm 2016 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh năm 2016 được ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ trì rà soát TTHC trong các lĩnh vực Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, đồng thời đã đề nghị các sở, đơn vị khác có liên quan rà soát TTHC thuộc lĩnh vực quản lý. Nay, Sở Tư pháp xin báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện như sau:

File đính kèm
  • 2016102581916Du thao Bao cao Ra soat TTHC 2016.doc
  • Các ý kiến đã đóng góp