ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu
Nội dung

Quy định này quy định trình tự, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhântrong việclập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, soạn thảo, thẩm định, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

File đính kèm
  • 2016102484537DT Quyet dinh.doc
  • 201610248466DT Quy che trinh tu ban hanh VB.docx
  • Các ý kiến đã đóng góp