ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phối hợp trong cập nhật dữ liệu; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu
Nội dung

Quy định này quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác cập nhật dữ liệu; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

File đính kèm
  • 2016102484358QD BAN HANH.doc
  • 2016102484358DT QUY DINH KTRA, RA SOAT.doc
  • 2016102484358Bieu mau.zip
  • 2016102484358Y kien.doc
  • Các ý kiến đã đóng góp