ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
Loại văn bản Nghị định
Trích yếu
Nội dung

 

Nội dung chi tiết file đính kèm

File đính kèm
  • 201682617341576-QL.pdf
  • 201682617341CV gui lay y kien cac dia phuong.pdf
  • 201682617341Du thao sua doi ND 81.2013.zip
  • Các ý kiến đã đóng góp