ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Quy định về trình tự, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Về trình tự, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh
Nội dung

Quy định này quy định về trình tự, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, ban hành văn bản văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

File đính kèm
  • 2016812101550DT Quyet dinh.doc
  • 2016812101550DT QC trinh tu ban hanh VB.doc
  • Các ý kiến đã đóng góp