ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
Dự thảo Quy định phối hợp trong cập nhật dữ liệu; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Loại văn bản Quyết định
Trích yếu Ban hành Quy định phối hợp trong cập nhật dữ liệu; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Nội dung

...

File đính kèm
  • 2016812101417QD BAN HANH.doc
  • 2016812101417DT QD KTRA, RA SOAT.doc
  • 2016812101417MAU 01.doc
  • 2016812101417MAU 02.doc
  • Các ý kiến đã đóng góp