ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
CÁC DỰ THẢO ĐANG LẤY Ý KIẾN
DỰ THẢO HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN
 • Dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ XLVPHC có nội dung phức tạp
 • Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp
 • Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng và thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng công chứng từ địa bàn cấp huyện này sang địa bàn cấp huyện khác tại tỉnh Đắk Lắk
 • Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định, Nghị quyết bãi bỏ một số văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh
 • Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh
 • Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 95/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
 • Dự thảo Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh
 • Dự thảo Quyết định Ban hành biểu mẫu và quy định quản lý, sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
 • Dự thảo Nghị quyết về Nâng cao chất lượng hoạt động Công an xã, giai đoạn 2017 -2021
 • Dự thảo Nghị quyết “Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố”
 • Dự thảo Quy chế cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch của UBND tỉnh năm 2016
 • Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, trách nhiệm xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh
 • Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phối hợp trong cập nhật dữ liệu; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
 • 1