ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
Văn phòng Sở

- Cơ cấu tổ chức: Văn phòng Sở có Chánh Văn phòng, không quá 02 Phó Chánh Văn phòng và các chuyên viên, nhân viên.
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
Cơ quan
Di động
01
Lê Thị Nguyệt Tú
Chánh văn phòng
0262.3952152
0911224555
02
Vũ Quốc Huy
P. Chánh văn phòng
0262.3955726
0982117639
03
Đỗ Thị Hà
P. Chánh văn phòng
0262.3955726
0935739697